ކ. މާލެ
|
8 އޮކްޓޯބަރ 2017 | އާދީއްތަ 08:41
ރައީސް ޔާމިން ޖަލްސާއެއްގައި ވާޙަކަ ދައްކަވަނީ:-
ރައީސް ޔާމިން ޖަލްސާއެއްގައި ވާޙަކަ ދައްކަވަނީ:-
މުހައްމަދު ޝަރުހާން
ރައީސް ޔާމިން
ރައީސް ޔާމިން ވަޑައިގަންނަވަންވީ ގެދޮރުނެތް މީހުންނާއި ހާއްސަ އެހީ ބޭނުންވާ މީހުންގެ ގާތަށް!
 
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނާއި އެމީންގެ އާއިލާތައް ކައިރިއަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވުން ރަނގަޅުވާނެ
 
މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ އެތައް ބަޔަކު ގެދޮރުނެތުމުގެ ޝަކުވާ ކުރޭ
 
އަންނަ ހޯމަ ދުވަހު އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާ ބައްދަލު ކުރައްވަން ވަނީ ނިންމަވާފަ

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމިން އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާ ބައްދަލު ކުރައްވާ ވާހަކަ އިވުނީމަ ހިތައް އެރީ އެމަނިކުފާނުވެސް ގެތަކަށް ވަޑައިގެން ދުވަސްވީ މީހުންގެ ހާލު ބައްލަވާލައްވަން އުޅުއްވަނީ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ކަންވީ އެހެނެއް ނޫނެވެ. ރައީސް ޔާމިން ނިންމަވާފައިވަނީ އެމަނިކުފާނުގެ އަރިހަށް އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުން ހާޒިރުވާ ގޮތަށެވެ. ހީވަނީ 5000 ރުދިޔާ ދެއްވާނެކަން ހަނދާން ކޮށްދޭން އުޅޭހެނެވެ.

ރައީސް ޔާމިން ގެންދަވަނީ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ކެމްޕެއިން ކުރައްވަމުންނެވެ. އެކަމަކު ރައްޔިތުންގެ ހާލު ބައްލަވާލައްވަން ބޭނުން ފުޅުވާނަމަ ދުވަސްވީ މީހުން އެ މަނިކުފާނުގެ އަރިހަށް ގެންދަވަން އުޅުއްވުމުން އެކަން ރައްޔިތުން ބަލައެއް ނުގަނެއެވެ.  ދުވަސްވީ މީހުން ތިބީ އެމީހުނަށް ލިބޭ 5000 ރުފިޔާއާއެކު ގޭގަ އެވެ. ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި ދުވަސްވީ މީހުންނަށް ދެއްވަންފެށި އިނާޔާތާއެކު އެމީހުންގެ ހިތަށް ވަނީ ހިތްހަމަ ޖެހުން ގެނެސްދީފަ އެވެ. އެމީހުން ބަލަން ޖެހިފައި ތިބި ދަރިންނެއްވެސް މިއަދު ނެތެވެ. އަދި ނުވިތާކަށް ގައިބާރުދެރަވެ މުސްކުޅި ހާލުގައި ތިބި އެމީހުން އަދާކުރާނެ ވަޒީފާއެއް ނެތިގެން ޝަކުވާއެއް ވެސް ނެތެވެ.  

ނަމަވެސް އިހްލާސްތެރިކަމެއް ހުރެގެން ރައްޔިތުންގެ ހާލު ބައްލަވާ ލައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ ރައީސް ޔާމިން ވަޑައިގަންނަވަންވީ މާލޭގައި ނަމަ ގެދޮރުނެތިފައި ތިބި އާއިލާތައް އަރިހަށް ނޫންތޯ އެވެ. އެއް ކޮޓަރިއެއްގެ ތެރޭގައި ހުރިހާ ދަރިންނާއި މައިންބަފައިން ގޮވައިގެން އުޅެމުންދާ ނިކަމެތި އާއިލާތައް އެ ތިބީ ހެޔޮލަފާ ވެރިއަކު އެމީހުންގެ ގޭގެ ދޮރުގައި ޓަކި ޖަހާލާނެ ކަމުގެ އުއްމީދެއްގަ އެވެ. ރައީސް ޔާމިނަކީ ރައީސުލް ޖުމްޙޫރިއްޔާ އެވެ. ރައްޔިތުންގެ ޝުއޫރުތައް އަޑުއައްސަވާލައްވަން އެމީހުންގެ ތެކަށް ވަޑައިގަތުމަށް ވުރެ ރީތި ސިފައެއް އޮންނާނެތޯ އެވެ. އޭރުން އެެއްކަލަ އެ ވިދާޅުވާ ދުވަސްވީ މީހުންނާ ވެސް ބައްދަލުވީ އެވެ. އެމަނިކުފާނުގެ ވެރިކަމުގެ ހަތަރު އަހަރު ނިމިގެންދާއިރު ގެދޮރުގެ ދަތިކަން ހުރި މިންވަރު ބައްލަވާ ލައްވަން އެމީހުންގެ ގެތަކަށް ވަޑައިގަތުން އެއީ ހަމަ ރީތި ސިފަ އެކެވެ.

ދެން އޮތީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނާއި އެމީހުންގެ އާއިލާތަކެވެ. އެ މަނިކުފާނުގެ ސިޔާސީ ޖަލްސާތައް ބަލައި ސަކަރާތް ޖަހަން ދެވޭ ވަރަށް ވުރެ އެމީހުންގެ ދިރިއުޅުން ނިކަމެއްޗެވެ. ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި އެމަނިކުފާނުގެ އިސްނެންގުވުމަށް ދައުލަތުން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި ފަރާތްތަކަށް ދެއްވަން ފެށި އިނާޔަތެއް ފިޔަވާ އިތުރު އިނާޔަތެއް ރައީސް ޔާމިނަކަށް ނުދެއްވުނެވެ. ދިރިއުޅުމުގެ އަގުތައް މައްޗަށް ދިޔަ ނަމަވެސް އެ އިނާޔަތެއް އިތުރެއް ނުކޮށްދެވުނެވެ. އެމީހުން މަނިކުފާނަށް ކިޔާނެ ސަނާއެއް ނެތަސް އެމީހުންގެ ހިތުގެ ކެކުކުޅުންތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ. ބަލި އެނދުގައި އެތައް ދަރިންނެއް ގޮވައިގެން 24 ގަޑިއިރު ގޭގައި އުޅެން ޖެހިފައި ތިބި އާއިލާތައް އަރިހަށް އެ މަނިކުފާނަށް ވަޑައިނުގެންނެވޭނަމަ އިހްލާސްތެރިކަން ކޮބާ ހެއްޔެވެ.  

ރައީސް ޔާމިން ދުވަސްވީ މީހުންނާ ބައްދަލުކުރައްވާ މީގެ ކުރިން ދެއްކެވި ވާހަކަ މީހުންގެ ހަނދާނަކުން އަދި ނުފިލަ އެވެ. އާޓިފިޝަލް ބީޗްގައި 8 ޖޫން 2015 ދުވަހުގެ ރޭ މަނިކުފާނު ވިދާޅުވި އެއް ވާހަކައަކީ ސަރުކާރުގެ ހަރަދުގައި އެ އަހަރު 142 މީހަކު ހައްޖަށް ފޮނުއްވަވާނެ ވާހަކަ އެވެ. ނަމަވެސް އެއަށްވީ ގޮތެއް އެނގޭނެ މީހަކު އަދި ދިމަލެއްނުވެ އެވެ. އަނެއްކާ އަންނަ ހޯމަ ދުވަހު ދުވަސްވީ މީހުންނާ ބައްދަލު ކުރައްވާ އެއަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ސަރުކާރުގެ ހަރަދުގައި ހައްޖަށް ފޮނުއްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވީމަ ހުންނާނީ ރަނގަޅަށެވެ. އަދި މިހާރު ދުވަސްވީ މީހުންނަށް ދޭ އިނާޔަތް 7000 ރުފިޔާއަށް ބޮޑުކޮށް ނުދެއްވެންވީ ކީއްވެތޯ ސުވާލު ކުރައްވާފައި ވަޑައިގަތީމާ އޭރަށް ވެސް ކަމެއް ކުރެއްވުނީ ކަމަށް ޕާޓީގެ ކުދިންކޮޅު ދެކިފާނެ އެވެ. އަދި އެއީ ވެސް ކެމްޕެއިންގެ ވައްތަރަކަށްވާނެ އެވެ. ނަމަވެސް އެއީ އިހްލާސްތެރި ވެރިންގެ ސިފަ ތޯ ސުވާލު އުފައްދަވާނެ ބަޔަކު ތިއްބަވާނެ އެވެ.

ކޮންމެއަކަސް މީގައި ކަންބޮޑުވުމަކީ ރައީސް ޔާމިން ބައްދަލު ކުރައްވާ މީހުންގެ ތެރޭގައި ޝަކުވާތައް ގިނަ އަދި އެމަނިކުފާ ހާލު ކޮންމެހެން ވެސް ބައްލަވަން ޖެހޭ މީހުން ނުހިމެނުމެވެ.  

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް
10 އޮކްޓޯބަރ 2017 | އަންގާރަ 01:26
ހމޒ
އިސް ރަށްވެހިންގެ ތެރެއިން ގައުމަށް ހިދުމަތް ކުރެއްވި ބޭފުޅުންގެ ލިސްޓުގެ އެންމެ ކުރީގައި ހިމެނެނީ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫނު އަބްދުލްގައްޔޫމު ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.