ކ. މާލެ
|
19 ޖެނުއަރީ 2023 | ބުރާސްފަތި 14:54
ޔޫކްރެއިން ރަޝިއާ ހަނގުރާމައިގައި ބޭނުންކުރުމަށް ޓޭންކަރު ފޮނުވުމުގައި ޖަރުމަނާއި އެމެރިކާއާ ދެމެދު ދެބަސްވުންތަކެއް ވަނީ އުފެދިފައި
ޔޫކްރެއިން ރަޝިއާ ހަނގުރާމައިގައި ބޭނުންކުރުމަށް ޓޭންކަރު ފޮނުވުމުގައި ޖަރުމަނާއި އެމެރިކާއާ ދެމެދު ދެބަސްވުންތަކެއް ވަނީ އުފެދިފައި
ރޮއިޓާސް
ރަޝިއާ-ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމަ
"ޖަރުމަނުގެ ޓޭންކަރުތައް ޔޫކްރެއިނަށް ފޮނުވޭނީ އެމެރިކާގެ ޓޭންކަރުތައްވެސް އެގައުމަށް ފޮނުވަންޏާ"
 
އެމެރިކާއިން ބުނަނީ އެގައުމުގެ އަބްރަމްސް ޓޭންކަރުތަކަކީ ޔޫކްރެއިންގައި ބޭނުންކުރަން އެންމެ އެކަށީގެންވާ ޓޭންކަރުތައް ނޫންކަމަށް
 
އެމެރިކާގެ ޕެންޓަގަނުން ވަނީ ދެން ދޭ އެހީގެ ޕެކޭޖުގައިވެސް އަބްރަމްސް ޓޭންކަރު ހިމެނޭނެކަމަށް ގަބޫލުނުކުރެވޭ ކަމަށް ބުނެފައި
 
އެމެރިކާއާއި ހުޅަނގުގެ ގިނަ ގައުމުތަކުން ބުނަމުންދަނީ ޖަރުމަނުގެ ލެޕަރޑް ޓޭންކަރުތަކަކީ މިވަގުތު ޔޫކްރެއިންގައި ބޭނުންކުރަން އެންމެ އެކަށީގެންވާ ޓޭންކަރުތައް ކަމަށް

މިހާރު ކުރިއަށްދާ ރަޝިއާ ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމާގައި ޖަރުމަނުން އުފައްދާފައިވާ ލެޕަޑް ޓޭންކަރުތައް ބޭނުންކުރުމަށް ޔޫކްރެއިނަށް ފޮނުވޭނީ އެމެރިކާގެ އަބްރަމްސް ޓޭންކަރުތައްވެސް ޔޫކްރެއިނަށް ފޮނުވާނަމަ ކަމަށް ޖަރުމަނުން ބުނެފިއެވެ.

ރަޝިއާ ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމަ ހޫނުވުނެ، ރަޝިއާއާ ދެކޮޅަށް ބޭނުންކުރުމަށް ޓޭންކަރާއި ބަރު ހަތިޔާރު އެގައުމަށް ފޮނުވާދިނުމަށް ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ވޮލިޑިމީރް ޒެލެންސްކީ ވަނީ އެގައުމަށް ވާގިވެރިވާ ގައުމުތަކަށް ގޮވާލާފައެވެ.

އެގޮތުން އެމެރިކާއިން އުފައްދާފައިވާ އަބްރަމްސް ޓޭންކަރު އެގައުމަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްވެސް ޔޫކްރެއިނުން ވަނީ އެމެރިކާގައި އެދިފައެވެ. ނަމަވެސް އެޓޭންކަރުތަކަކީ ޔޫކްރެއިންގައި ބޭނުންކުރަން އެންމެ އެކަށީގެންވާ ޓޭންކަރުތައް ނޫންކަމަށް ބުނެ އެމެރިކާއިން ވަނީ އެގައުމުގެ އަސްކަރިއްޔާގައި ހުރި ބްރެޑްލީ ޓޭންކަރުތައް ޔޫކްރެއިނަށް ފޮނުވަދޭން އެއްބަސްވެފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ފިންލޭންޑް އަދި ޕޮލެންޑުން ވަނީ އެގައުމުތަކުގައި ހުރި ޖަރުމަނުގެ ލެޕަރޑް ޓޭންކަރުތައް ޔޫކްރެއިނަށް ފޯރުކޮށްދޭން ތައްޔާރަށް ހުރިކަމަށް ބުނެފައެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން ޖަރުމަނުން ވަނީ އެގައުމުން އުފައްދާފައިވާ ޓޭންކަރުތައް ޔޫކްރެއިނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ހުއްދަ އެގައުމުން ދޭނީ އެމެރިކާގެ ޓޭންކަރުތައްވެސް ޔޫކްރެއިނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ނަމަކަމަށް ބުނެފައެވެ.

ޖަރުމަނުން މިގޮތަށް ޑިމާންޑްކޮށްފައިވާއިރު، އިނގިރޭސިވިލާތުންވެސް ވަނީ އެގައުމުން ބަރުހަތިޔާރު ހަނގުރާމައަށް ދޫކުރުމާ ދެކޮޅަށް ގެންގުޅުނު ސިޔާސަތު އުވާލާ، އެގައުމުގެ ޗެލެންޖަރސް ޓޭންކަރު ޔޫކްރެއިނަށް ފޯރުކޮށްދޭނެކަމަށް އިއުލާނުކޮށްފައެވެ.

ނަމަވެސް އެމެރިކާގެ ޕެންޓަގަންގެ އެންމެ އިސް ޕޮލިސީ އެޑްވައިޒަރު ވަނީ ދެން އެމެރިކާއިން ޔޫކްރެއިނަށް ދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ދެ ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އަސްކަރީ އެހީގެ ޕެކޭޖުގައިވެސް އަބްރަމްސް ޓޭންކަރު ހިމެނޭނެކަމަށް ގަބޫލުނުކުރާކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެމެރިކާއާއި ހުޅަނގުގެ ގިނަ ގައުމުތަކުން ބުނަމުންދަނީ ފިނި ހަނގުރާމައިގެ ދުވަސްވަރު ޖަރުމަނުން އުފައްދާ އެގައުމުގެ އެކުވެރި ގައުމުތަކަށް ފޯރުކޮށްދިން ލެޕަރޑް ޓޭންކަރު ތަކަކީ މިވަގުތު ޔޫކްރެއިންގައި ބޭނުންކުރަން އެންމެ އެކަށީގެންވާ ޓޭންކަރުތައް ކަމަށެވެ.

ރަޝިއާއިން ޔޫކްރެއިނަށް ދެމުންދާ ހަމަލާތައް އިތުރުވެފައިވާ މިދަނޑިވަޅުގައި އެގައުމު އެއްކޮށް ސުންނާފަތި ނުވަނީސް އެގައުމަށް ބަރުހަތިޔާރާއި ޓޭންކަރުތައް ފޯރުކޮށްދިނުން އައްވަސްކޮށްދިނުމަށް ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ވަނީ އެގައުމަށް ވާގިވެރިވާ ގައުމުތަކުގެ ލީޑަރުންގެ އަރިހުގައި މިހަފުތާގެ ބުދަ ދުވަހުވެސް އެދިވަޑައިގަންނަވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
50%
0%
50%
0%
0%
ކޮމެންޓް