އާދީއްތަ 16 އޯގަސްޓު 2020
06 މާ
1441 ޒުލްޙައްޖު 26
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:14
އަސްރު 15:28
އިރުއޮއްސޭ 18:20
އިޝާ 19:33
ޗައިނާ - ރާއްޖެ

ޗައިނާގެ ކޮމިއުނިސްޓް ޕާޓީގެ ވަފުދެއް ނާއިބު ރައީސްއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

  • ޗައިނާއާއި ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ގުޅުމަށް 45 އަހަރު ފުރޭކަން މިބައްދަލުވުމުގައި ފާހަގަކުރައްވާފައިވޭ
  • އިގްތިސޯދީ އަދި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ ރޮގުން ގުޅުން އިތުރަށް ވަރުގަދަ ކުރުމަށް މަޝްވަރާ ކުރައްވާފައިވޭ
  • މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލާ ގުޅޭގޮތުންވެސް މަޝްވަރާ ކުރައްވާފައިވޭ

ކ. މާލެ | 21 މެއި 2017 | އާދީއްތަ 22:01 | 2,067

ޗައިނާ ކޮމިއުނިސްޓް ޕާޓީގެ އިސް ބޭފުޅުންނާއެކު ނައިބު ރައީސް ޖިހާދު، ރައީސް އޮފީހުގައި ބައްދަލު ކުރައްވަނީ - ރައީސް އޮފީސް

ސެކްރެޓަރީ އޮފް ދަ ކޮމިއުނިސްޓް ޕާޓީ އޮފް ޗައިނާ (ސީޕީސީ)ގެ ގުއާންގްޒީ ކޮމިޓީ، ޗެއާމަން އޮފް ދަ ސްޓޭންޑިންގ ކޮމިޓީ އޮފް ގުއާންގްޒީ ޕީޕަލްސް ކޮންގްރެސް، މިސްޓަރ ޕެންގް ކިންގްހުއާ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު އަބްދުﷲ ޖިހާދުގެ އަރިހަށް އިހްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފިއެވެ.

 

ރައީސް އޮފީހުން މައުލޫމާތުދިން ގޮތުގައި، އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައި ބޭއްވެވި މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި، މިއަހަރަކީ ރާއްޖެއާއި ޗައިނާއާ ދެމެދު ގާއިމްކޮށްފައިވާ ސިޔާސީ ގުޅުމަށް 45 އަހަރު ފުރޭ އަހަރުކަން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. އަދި، ދެ ގައުމުގެ ދެމެދުގައިވާ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކުރުމާއި، ހާއްސަކޮށް އިގްތިސޯދީ ދާއިރާއިންނާއި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ރޮނގުން ދެ ގައުމުގެ ގުޅުން އިތުރަށް ވަރުގަދަ ކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ޖިހާދު އާއި ސެކްރެޓަރީ އޮފް ދަ ސީޕީސީ ގުއާންގްޒީ ކޮމިޓީ މަޝްވަރާ ކުރެއްވިއެވެ.

 

މީގެ އިތުރުން، މޫސުމަށް އަނަން ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތަކާއި، އެފަދަ ކަންކަން ހައްލުކުރުމަށް، ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމުގެ މުހިންމުކަމާ ބެހޭގޮތުން ދެބޭފުޅުން މަޝްވަރާ ކުރެއްވި ކަމަށްވެސް ރައީސް އޮފީހުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

 

ޗައިނާގެ ކޮމިއުނިސްޓް ޕާޓީގެ ގުއާންގްޒީ ކޮމިޓީ، ޗެއާމަން އޮފް ދަ ސްޓޭންޑިންގ ކޮމިޓީ އޮފް ގުއާންގްޒީ ޕީޕަލްސް ކޮންގްރެސްއާ، ނައިބު ރައީސް ޖިހާދުގެ މިބައްދަލު ކުރެއްވުމުގައި ޖިހާދުގެ އަރިހުގައި، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒްގެ ބައިލެޓަރަލް ސެކްރެޓަރީ، އަހްމަދު ހަލީލާއި، ރައީސް އޮފީހުގެ އަންޑަރސެކްރެޓަރީ ފައްޔާޒް ޝާތިރާއި، ރައީސް އޮފީހުގެ އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްޕޯކްސްޕަރސަން އިބްރާހީމް ހުސައިން ޝިހާބު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

 

ޗައިނާގެ ކޮމިއުނިސްޓް ޕާޓީގެ ގުއާންގްޒީ ކޮމިޓީ، ޗެއާމަން އޮފް ދަ ސްޓޭންޑިންގ ކޮމިޓީ އޮފް ގުއާންގްޒީ ޕީޕަލްސް ކޮންގްރެސްގެ އަރިހުގައި، ޗައިނާ އެމްބެސީގެ ޝާޜޭ ޑެފެއާ އެޑް އިންޓަރިމް މިސް ޔޭންގް ޔިން އާއި، ގުއާންގްޒީ ފޮރިން އެފެއާޒް އޮފީހުގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް މިސްޓަރ ޝީ ޑޮންގްލޮންގް އާއި، ގުއާންގްޒީ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ކޮމަރސްގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް މިސްޓަރ ޖިއަންގް ލިއަންޝެންގް އާއި، ގުއާންގްޒީ ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޝަނުގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް މިސްޓަރ ގާން ލިން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.