ހޯމަ 20 މެއި 2019
01 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 15
ފަތިސް 04:35
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:06
އަސްރު 15:27
މަޣްރިބް 18:14
އިޝާ 19:30
ކުޅިވަރު - ބަނގްލަދޭޝް ކްރިކެޓް

ނިއުޒީލެންޑުގެ މިސްކިތަށް ދިން ހަަމަލާއިން ބަނގްލަދޭޝް ޓީމް ވަނީ ސަލާމަތްވެފައި

  • ޓީމަށް ކްރައިސްޓްޗަރޗް މިސްކިތަށް ދެވުނީ ހަމަލާގެ ކުޑަ އިރުކޮޅެއް ކުރިން
  • މިހާތަނަށް މިހާދިސާގައި 49 މީހުން މަރާލާފައިވާއިރު 40 މީހަކު ވަނީ ޒަހަމްވެފަ
  • ކްރިކެޓް މެޗުތަށް މިވަގުތަށް ވަނީ މެދު ކަނޑައިލައިފަ

މިއުނާ ހަސަން
@miuna_hassan

ކ. މާލެ 15 މާރޗް 2019 | ހުކުރު 17:25 2,303

ބަނގްލަދޭޝް ކްރިކެޓް ޓީމް - ގޫގުލް

ނިއުޒީލެންޑްގެ ކްރައިސްޓްޗަރޗްގެ ދެ މިސްކިތަކަށް ބަޑިހިފައިގެން ތިބި ބަޔަކު ވަދެ ހުކުރު ދުވަހު ދިން ހަމަލާތަކުން ބަނގްލަދޭޝްގެ ކްރިކެޓް ޓީމް ސަލާމަތްވެފައިވާ ކަމަށް ޓަމިމް އިގްބާލް ބުނެފިއެވެ.

ބަނގްލަދޭޝް ކްރިކެޓް ޓީމްގެ ބެޓްސްމަން ޓަމިމް އިގްބާލް ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ޓީމްގެ ހުރިހާ މެމްބަރުން އެ ހަމަލާއިން ސަލާމަތްވެފައި ވާކަމަށެވެ.

ކްރިކެޓް ޓީމުގެ މެނޭޖަރ ޙާލެދް މަސްއުދް ބުނެފައި ވަނީ ޓީމަށް ކްރައިސްޓްޗަރޗް މިސްކިތަށް ދެވުނީ ހަމަލާގެ ކުޑަ އިރުކޮޅެއް ކުރިން ކަމަށާއި، މިސްކިތަށް ގޮސް ޓީމުގެ މެމްބަރުން ތިބި ބަސް ޕާރކިން ލޮޓުގައި ޕާރކް ކުރުމަށްފަހު ޓީމު ބަހުން ފައިބައިގެން މިސްކިތަށް ވަންނަން ދިޔަ އިރު ހަމަލާތަކުގެ އަޑު އިވޭ ކަމަށެވެ. އޭރު ޒަހަމްވެފައިވާ މީހުން އެހީއަކަށް އެދި ގޮވަމުން މިސްކިތުން ނުކުންނަތަން ފެނުން ކަމަށެވެ.

ބަނގްލަދޭޝް ޓީމުގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް މުހައްމަދް އިސްލާމް އީއެސްޕީއެން އަދި ބީބީސީއަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ބުނެފައިވަނީ މިސްކިތަށް ވަންނަން ދިޔަ ކުޅުންތެރިޔެއް މިސްކިތަށް ނުވަނުމަށް ބުނަމުން ދުވެފައި އެނބުރި ޕާރކިން ލޮޓަށް އައިކަމަށެވެ.

އޭނާ އިތުރަށް ބުނެފައި ވަނީ ވެގެން އުޅޭ ގޮތެއް ބެލުމަށް މިސްކިތާއި ކާރިއަށް އޭނާ ދިޔައިރު މަރާލާފައިވާ ފަސް މީހުންގެ ހަށިގަނޑު ފެންނަން އޮތް ކަމަށާއި އޭރު އެހެން މީހަކު ޒަހަމްތަކަކާއެކު މިސްކިތުން ނުކުމެގެން އައި ކަމަށެވެ. އަދި އޭނާ އެނބުރި ޕާރކިންލޮޓްއަށް އައިރު ސަލާމަތް ވުމަށް ޓީމް ކައިރީގައި އޮތް ޕާރކަކާއި ދިމާލަށް ދުވަން ފަށާފައިވާ ކަމަށާއި އެތަނުން ދުރަށް ދިއުމަށް ޓީމުގެ މެމެބަރުން އޭނާއަށް ގޮވަމުން ދިޔަކަމަށެވެ.

މިހާތަނަށް މިހާދިސާގައި 49 މީހުން މަރާލާފައިވާއިރު 40 މީހަކު ވަނީ ޒަހަމްވެފައެވެ.

ހުކުރު ދުވަހު ހިނގާދިޔަ ޓެރެރިސްޓް ހަމަލާގެ ސަބަބުން ނިއު ޒިލެންޑްގެ ކްރިކެޓް އިދާރާއިން ވަނީ ކްރިކެޓް މެޗުތަށް ކުޅުން މެދު ކަނޑާލާފައެވެ.

ނިއު ޒިލެނޑް ކްރިކެޓްގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް ޑޭވިޑް ވައިޓް ވިދާޅުވީ ބަނގްލަދޭޝް ޓީމާއި މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހު މެޗުތަށް މެދު ކަނޑާލައިފައި ވާކަމަށެވެ. ހަމަ އެހެންމެ ދެ ޤައުމުގެ ކްރިކެޓް ޓީމަށް މި ހާދިސާގެ ސަބަބުން އަސަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، މި ވަގުތު އިތުރު ޓީމްތަކެއް އައުމާއި މެޗުތަށް ކުރިއަށް ގެންސދިއުން އެއީ އެހާ ރައްކާތެރި ކަމަކަށް ނުވާނެ ކަމަށެވެ.

ބަނގްލަދޭޝް އާއި ނިއުޒިލެނޑް ވާދަކުރާ ކްރިކެޓް މެޗު ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މާރޗް 16 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ހުކުރު ދުވަހު ހިނގާދިޔަ ހާދިސާއަށް ފަހު މިމެޗު 16 ވަނަ ދުވަހު ނުކުޅޭނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން ޙަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް