1442 ޝައްވާލް 01
ދީނީ ސުވާލު
ސުވާލު 9
ކީރިތި ގުރުއާން މުޞްޙަފެއްގެ ސިފައިގައި ފުރަތަމަ ޖަމާކުރެއްވީ ކޮންބޭކަލެއް ؟
(ހ) އަބޫބަކުރުއް ސިއްދީޤު (%20)
(ށ) އަޙުމަދު ބިން ސުލެއިމާން (%0)
(ނ) ޢުޘްމާން ބިން ޢައްފާން ރަޟިޔަﷲ ޢަންހު (%80)
ޖަވާބު
(ނ) ޢުޘްމާން ބިން ޢައްފާން ރަޟިޔަﷲ ޢަންހު