1442 ޝައްވާލް 01
ދީނީ ސުވާލު
ސުވާލު 7
ދޫނި ސޫފާސޫތްޕާއި ޖަނަވާރުގެ ބަހުރުވަ އެނގިވަޑައިގަންނަވާ ރަސޫލުބޭކަލަކީ ކޮންބޭކަލެއް ؟
(ހ) ސުލެއިމާނު އަލައިހިއްސަލާމް (%75)
(ށ) ދާއޫދު އަލައިހިއްސަލާމް (%25)
ޞާލިޙް އަލައިހިއްސަލާމް (%0)
ޖަވާބު
(ހ) ސުލެއިމާނު އަލައިހިއްސަލާމް