1442 ޝައްވާލް 01
ދީނީ ސުވާލު
ސުވާލު 5
ދެ މޭވާއެއްގެ ނަން ބަޔާން ކުރައްވަވާފައިވާ ޤުރުއާނުގެ ސޫރަތަކީ ކޮބާ؟
(ހ) ސޫރަތުލް ބަޤަރާ (%0)
(ށ) ސޫރަތުލް ތީން (%83)
(ނ) ސޫރަތުލް އަންބިއާ (%17)
ޖަވާބު
(ށ) ސޫރަތުލް ތީން