1442 ޝައްވާލް 01
ދީނީ ސުވާލު
ސުވާލު 4
މޫސާ އަލައިހިއްސަލާމްއާ އެކު ފިރުއައުނުގެ ގާތަށް ފޮނުވުނު ރަސޫލު ބޭކަލަކީ ކޮބާ ؟
(ހ) ޞާލިޙް އަލައިހިއްްސަލާމް (%0)
(ށ) ޙޫދު އަލައިހިއްސަލާމް (%0)
(ނ) ހާރޫން އަލައިހިއްސަލާމް (%100)
ޖަވާބު
(ނ) ހާރޫން އަލައިހިއްސަލާމް