1442 ޝައްވާލް 01
ދީނީ ސުވާލު
ސުވާލު 3
ޢުމަރުގެފާނުގެ ޚަލީފާކަން ދެމިއޮތީ ކޮންއަހަރަކުން ކޮންއަހަރަކާހަމައަށް؟
(ހ) ހިޖުރައިން 13 ވަނަ އަހަރުންފެށިގެން 23 ވަނަ އަހަރާއި ހަމައަށް (%100)
(ށ) ހިޖްރައިން 13 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 24 ވަނަ އަހަރާއި ހަމައަށް (%0)
(ނ) ހިޖްރައިން 13 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 25 ވަނަ އަހަރާއި ހަމައަށް (%0)
ޖަވާބު
(ހ) ހިޖުރައިން 13 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 23 ވަނަ އަހަރާއި ހަމައަށް