1442 ޝައްވާލް 01
ދީނީ ސުވާލު
ސުވާލު 18
މަސްޖިދުލް އަޤުޞާ އަކީ މުސްލިމުންގެ ކިތައްވަނަ ޤިބުލަ ؟
(ހ) ފުރަތަމަ ޤިބުލަ (%100)
(ށ) ދެވަނަ ޤިބުލަ (%0)
(ށ) ތިންވަނަ ޤިބުލަ (%0)
ޖަވާބު
(ހ) ފުރަތަމަ ޤިބުލަ