1442 ޝައްވާލް 01
ދީނީ ސުވާލު
ސުވާލު 13
ޙަމްޒަތު އިބުނު އަބުދުލް މުއްްތަލިބު އަވަހާރަވެވަޑައިގަތީ ހިޖުރައިން ކިތައްވަނަ އަހަރުގައިތަ؟
(ހ) ހިޖުރައިން 1 ވަނަ އަހަރު (%14)
(ށ) ހިޖުރައިން 2 ވަނަ އަހަރު (%14)
(ނ) ހިޖުރައިން 3 ވަނަ އަހަރު (%71)
ޖަވާބު
(ނ) ހިޖުރައިން 3 ވަނަ އަހަރު