1442 ޝައްވާލް 01
ދީނީ ސުވާލު
ސުވާލު 1
ތިމާއަށް ހޭލެވުނީ އިރު އަރަން ކައިރިވެފައިވަނިކޮށް ކަމުން އަވަހަށް ތެދުވެ ކުރީ ފަތިސް ނަމާދެއެވެ. ނަމާދުކޮށް ނިމުނުއިރު، އިރު އަރައިފިއެވެ. މި ފަދަ ޙާލަތުގައި ފަތިސްނަމާދުގެ އިހު ސުންނަތް ކުރާނަމަ ކުރާނީ ކިހިނެއް؟
(ހ) ވަގުތުން (%65)
(ށ) އިޝްރާޤް ނަމާދު ކުރުމަށްފަހު (%29)
(ނ) މެންދުރު ނަމާދު ކުރުމަށްފަހު (%6)
ޖަވާބު
(ހ) ވަގުތުން