ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން

10 މެއި 2024 | ހުކުރު 18:07
-
1776
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމު ކޮށްގެން ހުކުރު ދުވަހުގެ ހަވީރު ވަނީ ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ.
ހުކުރު ދުވަހުގެ ހަވީރު މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމު ކޮށްގެން ބޭއްވި ހަރަކާތްތަކުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ މެސްކޮޓުން ބައިވެރިވި - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވުނު ހަރަކާތްތަކުގައި އުޅުނު މެސްކޮޓެއް - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ހަރަކާތްތަކުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ކުޅިވަރުތައް ހުރި - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ހަރަކާތްތަކުގައި ބުލް ރައިޑިން މެޝިނެއްވެސް ހުރި - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރު އާދަމް އާޒިމް، ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ހަރަކާތްތައް ބައްލަވާލެއްވި - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ފޭސް ޕެއިންޓިންގ ހަރަކާތެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވޭ - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން އާޓިފިޝަލް ބީޗުގައި ބޭއްވި ހަރަކާތްތައް - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ހަރަކާތްތަކުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ކުޑަކުދިން ބައިވެރިވި - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން އާޓިފިޝަލް ބީޗުގައި ބޭއްވި ހަރަކާތްތައް - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން އާޓިފިޝަލް ބީޗުގައި ބޭއްވި ހަރަކާތްތައް - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން އާޓިފިޝަލް ބީޗުގައި ބޭއްވި ހަރަކާތްތައް - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން އާޓިފިޝަލް ބީޗުގައި ބޭއްވި ހަރަކާތްތައް - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ