raajjemv logo
ފޮޓޯ އިން ޚަބަރު
14 އޭޕްރިލް 2021 | ބުދަ 10:20
-
7084
ރަމަޟާން 1442 - ފުރަތަމަ ދުވަހުގެ އުފާވެރިކަން
މިއީ 1442 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކެއެވެ. މި ދިއަ އަހަރުގެ ރޯދަ މަހު މާލެ ސަރަހައްދު ލޮކްޑައުންކޮށްފައި އޮތުމުން، ގޭގައި ބަންދުވެ ތިބެންޖެހެމުން އެތައް ބަޔަކަށް ވަނީ އެކަމުގެ އަސަރުކޮށްފައެވެ.
ރަމަޟާން 1442 - ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު ފަތާ ޓްރެކް ސަރަހައްދުގައި، ހަވީރު ގަޑީގައި ކުޑަކުދިންތަކެއް ގުޑިއަރުވަނީ - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
ރަމަޟާން 1442 - ރަމަޟާން މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު މާލޭގެ ބޮޑު ތަކުރުފާނު މަގުގައި ދުއްވާ އެއްޗެހިން ބާރުބޮޑުވެފައި - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
ރަމަޟާން 1442 - ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު ފަތާ ޓްރެކް ސަރަހައްދުގައި، ހަވީރު ގަޑީގައި ކުޑަކުދިންތަކެއް ގުޑި އެރުވުމާއި، އެކި ކުޅިވަރު ކުޅުމުގައި، ފާއިތުވި ރޯދަމަހު މާލެ ސަރަހައްދު ލޮކްޑައުން ކުރުމުގެ ސަބަބުން ގެއިން ނުނިކުމެވި، މިފަދަ މާހައުލުތަކުން ކުދިން މަހުރޫމްވި - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
ރަމަޟާން 1442 - ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު ފަތާ ޓްރެކް ސަރަހައްދުގައި، ހަވީރު ގަޑީގައި ކުދިންތަކެއް ގުޑިއަރުވަނީ - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
ރަމަޟާން 1442 - ކޮންމެ ރަމަޟާން މަހެއްގައި ވެސް ކުދިންތައް އެންމެ ގިނައިން ހަވީރު ގަޑީގައި އުފާކުރާ އެއްކަމަކީ ގުޑި އެރުވާ އެމަންޒަރު ބެލުން - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
ރަމަޟާން 1442 - ބްރިޖް ސަރަހައްދު ޓްރެފިކުން ބާރުބޮޑުވެފައިވާއިރު، ބަޔަކު އެ ސަރަހައްދުގައި އޮންނަ ހުސްބިމުުގެ ފާރުމަތީގައި މަޑުކޮށްލައިގެން، ރޯދަ މަހުގެ ހަވީރު ގަޑި މާލެ މަގުމަތި ފެންނަނީ ތޮންޖެހިފައިވާ މަންޒަރު - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
ރަމަޟާން 1442 - ކޮވިޑްގެ ބަލިމަޑުކަމުގައި ވެސް ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކާއި އެކުވެސް ބައެއް މީހުން ދަނީ ކުދިން ގޮވައިގެން، މާހައުލު ބަދަލުކޮށް ކުދިން އުފާކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
ރަމަޟާން 1442 - ރޯދަމަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހުގެ ހަވީރު ގަޑީގައި ކުޑަކުދިންތަކެއް އާއިލާއާއި އެކު އުފާވެރި ވަގުތު ތަކެއް ހޭދަކޮށްލަނީ - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
ރަމަޟާން 1442 - ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު ފަތާ ޓްރެކް ސަރަހައްދުގައި، ހަވީރު ގަޑީގައި ކުޑަކުދިންތަކެއް ގުޑިއަރުވަނީ - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ