ފޮޓޯ އިން ޚަބަރު
8 އޭޕްރިލް 2021 | ބުރާސްފަތި 09:04
-
9242
މަގުމަތީގެ ނިޝާންތަކުގައި ކުލަ ލުން
މަގުމަތީގެ ބައެއް ނިޝާންތައް ފާހަގަ ނުކުރެވޭ ވަރަށް ފަނޑުވެފައިވާއިރު، 2019 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ސިޓީ ކައުންސިލުން ދަނީ އެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެއެވެ.
މަގުމަތީގެ ނިޝާންތަކުގައި ކުލަ ލުން - ބާޒާރުމަތީ ސަރަހައްދުގެ މަގުގެ ސްޕީޑް ބަމްޕަރެއްގައި ކުލަ ލަނީ، ކުލަ ވެއްޓިފައި ހުރުމުގެ ސަބަބުން މި ނިޝާންތްތައް ފާހަގަނުކުރެވި ބައެއް ހިތާމަވެރި ހާދިސާތައް ވެސް މީގެ ކުރިން ހިނގާފައިވޭ - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
މަގުމަތީގެ ނިޝާންތަކުގައި ކުލަ ލުން - މިއީ ބާޒާރުމަތީ ސަރަހައްދުގެ މަގުމަތީގެ ނިޝާނެއް، ބައެއް މަގުތަކުގައި ޒިބްރާ ކްރޮސްތައް ވެސް ފާހަގަ ނުކުރެވޭ ވަރަށް ފަނޑުވެފައިވާއިރު، މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ދަނީ ކުލަ ލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
މަގުމަތީގެ ނިޝާންތަކުގައި ކުލަ ލުން - ސަލާމަތީ ގޮތުން މަގުމަތީގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ އެކި އެކި ނިޝާންތަކުގެ ކުލަ ވެއްޓި ފާހަގަނުކުރެވޭ ވަރަށް މީގެ ކުރިން ގޮސްފައިވާއިރު، 2019 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ސިޓީ ކައުންސިލުން ދަނީ އެ މަސައްކަތް ކުރަމުން - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
މަގުމަތީގެ ނިޝާންތަކުގައި ކުލަ ލުން - މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ދަނީ ބާޒާރުމަތީގެ މަގުތަކުގެ ނިޝާންތަކުގައި ކުލަ ލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
މަގުމަތީގެ ނިޝާންތަކުގައި ކުލަ ލުން - ބައެއް މަގުތަކުގައި ޒިބްރާ ކްރޮސްތައް ވެސް ފާހަގަ ނުކުރެވޭ ވަރަށް ފަނޑުވެފައިވާއިރު، މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ދަނީ ކުލަ ލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
މަގުމަތީގެ ނިޝާންތަކުގައި ކުލަ ލުން - މާލޭގެ މަގުމަތީގެ މި ފަދަ ނިޝާންތަކުގައި ކުލަ ނުލެވި އެތައް އަހަރަކު އޮތުމަށްފަހު، ސިޓީ ކައުންސިލުން އެ މަސައްކަތް އަލުން ފަށައި މަގުމަތީގެ މިކަހަލަ ކަންކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އަޅާލަމުންދާތަން ފެނޭ - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
raajjemv logo

All rights reserved