20 ޖޫން 2018 | ބުދަ | 04 އަދަ
އިމްސާކް 04:15
06 ޝައްވާލް 1439
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 12:11
އަސްރު 15:35
މަޣްރިބް 18:20
އިޝާ 19:39

ވީޑިއޯފޮޓޯއިން ވާހަކަ: ސީރިއާގައި ހަނގުރާމަ ކުރަމުންދާ ދިވެހިންގެ ދިރިއުޅުން

2017-10-07 23:29

5157

ބޭރު ގައުމުތަކުގައި ހަނގުރާމަ ކުރަން ގޮސް އުޅޭ ދިވެހިންގެ އަދަދު، ފުލުހުންގެ ރަސްމީ ހިސާބުތަކުން 180 އަށް އަރައެވެ. އެކަމަކު، ސަރުކާރުން ބުނެފައި ވަނީ އެ އަދަދު އުޅެނީ 49 ގައި ކަމަށެވެ. އާންމުކޮށް ދިވެހިން ހަނގުރާމަ ކުރަމުން ދަނީ ޕާކިސްތާނާއި ސީރިއާގަ އެވެ. ހަނގުރާމައަށް ދިޔަ ކަމަށް ބުނެ އެތައް ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށް، ބައެއް މީހުންގެ މައްޗަށް ޝަރީއަތް ވެސް ދަނީ ހިންގަމުންނެވެ. ހަނގުރާމައިގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ދިވެހިން މަރުވެފައިވެސް ވެ އެވެ.