23 ފެބުރުއަރީ 2018 | ހުކުރު | ހިޔަވިހާ 10

ވީޑިއޯރިޕޯޓް: ސޮފިއްޔާގެ ދިރިއުޅުން - ދަތި ހާލުގައި އުޅެންވެސް މާލެއަށް ބަދަލުވީ ކުދިންގެ ހައްގުގައި

2017-10-07 22:10

1251

"ހެނދުނު ތެދުވެ، އެކަކު ފާހާނައިން ނުކުތީމަ، އަނެކަކު ފާހާނާއަށް ވައްދަން ޖެހޭ، ސައިހަދާކަންތައް ކޮށްފައި އަނެއްކާ އަނެއް ކުއްޖަކު ފެންވަރުވާފައި، މެންދުރު ކެއްކުމަށް ފަހު ކުދިންނަށް ކާންދީ ނިމޭ އިރު ހުންނާނީ އިރުއޮއްސިފައި. އެއީ ހަމަ އުޅެންޖެހޭ ހާލު. އެކަކު ކައިރިން އަނެކަކު ކައިރިން."