18 ފެބުރުއަރީ 2018 | އާދީއްތަ | ހިޔަވިހާ 5

ވީޑިއޯބޮޑު ސުވާލު (12.09.2017) ހުސްނުއް ސުއޫދާއި، ސަފާ ޝަރީފާއެކު

2017-09-13 05:03

983

ްނުއް ސުއޫދު ނަސޭހަތްތެރިވެއްޖެ އެވެ. ރާއްޖެޓީވީގެ ބޮޑު ސުވާލު ޕްރޮގްރާމްގައި ޖުޑީޝަރީގައި ހުރި މައްސަލަތައް ފާހަގަކޮށް ވާހަކަދައްކަވަމުން ސުއޫދު ވިދާޅުވީ، އަދުލު އިންސާފު ނުލިބޭކަމާއި، އެ ނިޒާމްގައި މައްސަލަތަކެއްހުރިކަން ގިނަ ބޭފުޅުންނަށް ރޭކާލަނީ ވަގުތު ފާއިތުވެ، އެ މީހަކަށް އިންސާފު ނުލިބޭ ހިސާބުން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ކުރީގެ ނައިބް ރައީސް އަހުމަދު އަދީބަށްވެސް ވެގެންދިޔައީ އެފަދަ ގޮތެއްކަމަށް ސުއޫދު ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ކުރީގެ އިސް ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ މުހައްމަދު ނުވަތަ އަބްދުﷲ ގާޒީއަށާއި، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ކުރީގެ އިސް ފަނޑިޔާރު އަބްދުލް ބާރީ ޔޫސުފަށްވެސް ވެގެންދިޔައީ އެފަދަގޮތެއްކަން ސުއޫދު ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ.