22 އޭޕުރިލް 2019 | ހޯމަ | 01 ބުރުނު
15 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:20
މެންދުރު 12:09
އިރުއަރާ 05:56
ފަތިސް 04:43

ވީޑިއޯގޮނޑުދޮށުގައި ވެއްޓިފައިއޮތް 16 މަހުގެ ތުއްތު ކުއްޖާގެ ފޮޓޯ: ލައްކަ ވާހަކަ

2017-09-10 22:45

3746

"އެފޮޓޯ ފެނުމާއެކު ހީވީ ފައިދަށުން ބިންގަނޑު ދެމިގެންހެން. ހިތައް އެރި އަމިއްލައަށް މަރުވާންވިއްޔޭވެސް." ބަނގްލަ ދޭޝްއާއި މިޔަންމާ ގުޅުނު ބޯޑަރު ކައިރީ ނަފް ކޯރުގެ އައްސޭރިފަށުގެ ޗަކަގަނޑުގެ ތެރޭގައި މޫނުވަތައް އެއްލާލާފައި އޮތް 16 މަހުގެ ތުއްތު ތުއްތު ކުއްޖާގެ ފޮޓޯ އޭނާގެ ބައްޕަ އަށް ފެނުމުން ކުރެވުނު އިހްސާސްތައް ބުނެދިނެވެ.