19 ޑިސެންބަރު 2018 | ބުދަ | 10 މުލަ
12 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1440
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:04
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:27
މަޣްރިބް 18:01
އިޝާ 19:19

ވީޑިއޯރައްޔިތުންގެ ބަދަލު - އެއްވުމުގައި ޑރ. ހުސެއިން ރަޝީދު ދެއްކެވި ވާހަކަ (11.08.2017)

2017-08-12 02:13

2662

ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ބޭއްވި އެއްވުމުގައި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ނައިބް ލީޑަރު ޑރ. ހުސެއިން ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވިއިރު، އޭނާގެ ވާހަކައިގައި ވަނީ ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަޝްރަހުގައި މިހާރު ހިނގާ ކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަދައްކަވާފަ އެވެ. އަދި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި ހިންގާ ނުރަނގަޅު ކަންތައްތަކުގެ ވާހަކަ ފާހަގަކުރައްވާފަ އެވެ. އޭގެ އިތުރުން ޑރ. ހުސެއިންވެސް ވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނަށް ކުރިމަތިކުރުވާ ހުރަސްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ކަންބޮޑުން ފާޅުކޮށްފަ އެވެ