21 ފެބުރުއަރީ 2018 | ބުދަ | ހިޔަވިހާ 8

ވީޑިއޯރައްޔިތުންގެ ބަދަލު - އެއްވުމުގައި ޑރ. ހުސެއިން ރަޝީދު ދެއްކެވި ވާހަކަ (11.08.2017)

2017-08-12 02:13

1170

ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ބޭއްވި އެއްވުމުގައި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ނައިބް ލީޑަރު ޑރ. ހުސެއިން ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވިއިރު، އޭނާގެ ވާހަކައިގައި ވަނީ ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަޝްރަހުގައި މިހާރު ހިނގާ ކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަދައްކަވާފަ އެވެ. އަދި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި ހިންގާ ނުރަނގަޅު ކަންތައްތަކުގެ ވާހަކަ ފާހަގަކުރައްވާފަ އެވެ. އޭގެ އިތުރުން ޑރ. ހުސެއިންވެސް ވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނަށް ކުރިމަތިކުރުވާ ހުރަސްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ކަންބޮޑުން ފާޅުކޮށްފަ އެވެ