16 ޖުލައި 2018 | ހޯމަ | 03 ފުސް
03 ޛުލްޤަޢިދާ 1439
އިޝާ 19:41
މަޣްރިބް 18:24
އަސްރު 15:38
މެންދުރު 12:16
އިރުއަރާ 06:00
ފަތިސް 04:43

ވީޑިއޯރައްޔިތުންގެ ބަދަލު - އެއްވުމުގައި މެމްބަރު އިބްރާހިމް ޝަރީފް ދެއްކެވި ވާހަކަ (11.08.2017)

2017-08-12 02:08

1450

ގުޅިފަިއވާ ސިޔާސީ ޕާޓީން ބޭއްވި އެއްވުމުގައި މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރުން ވަނީ ޤާނޫނު އަސާސީން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ ހައްޤުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަދައްކަވާފަ އެވެ. އަދި އެ ހައްޤުތަކުގެ ބޭނުން ރައްޔިތުން ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ހިފަންޖެހޭކަމަށްވެސް ޝަރީފް ވިދާޅުވި އެވެ.