21 ފެބުރުއަރީ 2018 | ބުދަ | ހިޔަވިހާ 8

ވީޑިއޯރައްޔިތުންގެ ބަދަލު - އެއްވުމުގައި މެމްބަރު އިބްރާހިމް ޝަރީފް ދެއްކެވި ވާހަކަ (11.08.2017)

2017-08-12 02:08

1023

ގުޅިފަިއވާ ސިޔާސީ ޕާޓީން ބޭއްވި އެއްވުމުގައި މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރުން ވަނީ ޤާނޫނު އަސާސީން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ ހައްޤުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަދައްކަވާފަ އެވެ. އަދި އެ ހައްޤުތަކުގެ ބޭނުން ރައްޔިތުން ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ހިފަންޖެހޭކަމަށްވެސް ޝަރީފް ވިދާޅުވި އެވެ.