17 އޮކްޓޯބަރ 2017 | އަންގާރަ | 1 ހެއި

ވީޑިއޯރައްޔިތުންގެ ބަދަލު - އެއްވުމުގައި މެމްބަރު އިބްރާހިމް ޝަރީފް ދެއްކެވި ވާހަކަ (11.08.2017)

2017-08-12 02:08

531

ގުޅިފަިއވާ ސިޔާސީ ޕާޓީން ބޭއްވި އެއްވުމުގައި މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރުން ވަނީ ޤާނޫނު އަސާސީން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ ހައްޤުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަދައްކަވާފަ އެވެ. އަދި އެ ހައްޤުތަކުގެ ބޭނުން ރައްޔިތުން ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ހިފަންޖެހޭކަމަށްވެސް ޝަރީފް ވިދާޅުވި އެވެ.