14 ޑިސެންބަރު 2017 | ބުރާސްފަތި | 5 މުލަ

ވީޑިއޯރައްޔިތުންގެ ބަދަލު - އެއްވުމުގައި މެމްބަރު އިބްރާހިމް ޝަރީފް ދެއްކެވި ވާހަކަ (11.08.2017)

2017-08-12 02:08

703

ގުޅިފަިއވާ ސިޔާސީ ޕާޓީން ބޭއްވި އެއްވުމުގައި މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރުން ވަނީ ޤާނޫނު އަސާސީން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ ހައްޤުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަދައްކަވާފަ އެވެ. އަދި އެ ހައްޤުތަކުގެ ބޭނުން ރައްޔިތުން ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ހިފަންޖެހޭކަމަށްވެސް ޝަރީފް ވިދާޅުވި އެވެ.