19 ފެބުރުއަރީ 2019 | އަންގާރަ | 06 ހިޔަވިހާ
14 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:34
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:40
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:18
ފަތިސް 05:06

ވީޑިއޯރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަބްދުއް ކަރީމް ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ހާޒިރުކުރުން

2017-08-03 01:05

3619

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަބްދުއް ކަރީމްވެސް ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ހާޒިރުކޮށްފަިއވަނީ ޖުލައި މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހު ފުލުހުންގެ ސަފުތައް ފޫއަޅުވާލާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ވެންނެވިކަމުގެ ތުހުމަތުގައެވެ