19 އޭޕުރިލް 2019 | ހުކުރު | 12 އައްސިދަ
12 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:14
އަސްރު 15:19
މެންދުރު 12:09
އިރުއަރާ 05:57
ފަތިސް 04:45

ވީޑިއޯރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަބްދުއް ކަރީމް ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ހާޒިރުކުރުން

2017-08-03 01:05

3998

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަބްދުއް ކަރީމްވެސް ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ހާޒިރުކޮށްފަިއވަނީ ޖުލައި މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހު ފުލުހުންގެ ސަފުތައް ފޫއަޅުވާލާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ވެންނެވިކަމުގެ ތުހުމަތުގައެވެ