19 ފެބުރުއަރީ 2019 | އަންގާރަ | 06 ހިޔަވިހާ
14 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:34
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:40
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:18
ފަތިސް 05:06

ވީޑިއޯކުނޫޒް ޖަލްސާ: ޔާމީންގެ ކިބައިން ރައީސްގެ ސިފަތައް ގެއްލިއްޖެ: ޝިފާޒް

2017-07-23 23:50

4862

މިއީ ގުޅިފައިވާ އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން މ. ކުނޫޒްގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި މުހައްމަދު ޝިފާޒް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅެވެ.