17 ޑިސެންބަރު 2018 | ހޯމަ | 08 މުލަ
10 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1440
އިޝާ 19:18
މަޣްރިބް 18:00
އަސްރު 15:26
މެންދުރު 12:06
އިރުއަރާ 06:03
ފަތިސް 04:47

ވީޑިއޯކުނޫޒް ޖަލްސާ: ޔާމީންގެ ކިބައިން ރައީސްގެ ސިފަތައް ގެއްލިއްޖެ: ޝިފާޒް

2017-07-23 23:50

4456

މިއީ ގުޅިފައިވާ އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން މ. ކުނޫޒްގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި މުހައްމަދު ޝިފާޒް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅެވެ.