22 އޭޕުރިލް 2018 | އާދީއްތަ | 01 ބުރުނު

ވީޑިއޯމަގޭ ރިޕޯޓް: އަދީީބުގެ ފުރާނައިގެ އަގު ކަނޑައެޅުން، ހުރިހާ ވެސް މައްސަލައަކީ ފައިސާ!

2017-07-17 10:34

1874

މި ރިޕޯޓުގައި ދައުލަތަށް ފައިސާއެއް ދެއްކުމަށް އަދީބުގެ މައްޗަށް ހުކުމެއް ނެތްކަމާއި، އަދީބަށް ބޭރަށް ވަޑައިގެންނެވޭނީ ފައިސާ ދެއްކުމަށް ފަހު ކަމަށް ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވި ވާހަކަތަކަށް ބަލާލާފައިވާނެއެވެ.