20 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | ބުދަ | އުތުރަ 14

ވީޑިއޯމަގޭ ރިޕޯޓް: ސަރުކާރުގެ ހިސާބުޖެހުން ގޯސް، މަސީހް ސަލާމަތްކުރެވޭނެކަމުގެ އުއްމީދެއް ނެތް!

2017-07-17 10:16

277

މި ރިޕޯޓުގައި މަސީހާ ދެކޮޅު 50 މެންބަރުން އެބަ ތިބި ކަމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބުނާ ބުނުމާއި، މަސީހާ އެއްކޮޅަށް ވޯޓު ދޭން ތިބީ 33 މެންބަރުން ކަމަށާއި، 14 މެންބަރެއްގެ ގޮނޑި ގެއްލުމުގެ ފުރުސަތު އެބަ އޮތް ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަތަކަށް ބާލާލާފައިވާނެއެވެ.