28 ޖުލައި 2017 | ހުކުރު | ފުސް 14

ވީޑިއޯމަގޭ ރިޕޯޓް: މިއަދު އަދީބަށް ޕެނަޑޯލް ގުޅައެއް ދިއްކޮށްލަންވެސް ނިހާނުމެން ނުކުޅެދިފަ!

2017-07-17 09:50

131

މި ރިޕޯޓުގައި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބުގެ ސިއްޚީ ހާލަތާއި ގުޅޭ ގިނަ ވާހަކަތަކެއް ހިމެނިފައިވާނެއެވެ