20 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | ބުދަ | އުތުރަ 14

ވީޑިއޯމަގޭ ރިޕޯޓް: މިއަދު އަދީބަށް ޕެނަޑޯލް ގުޅައެއް ދިއްކޮށްލަންވެސް ނިހާނުމެން ނުކުޅެދިފަ!

2017-07-17 09:50

351

މި ރިޕޯޓުގައި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބުގެ ސިއްޚީ ހާލަތާއި ގުޅޭ ގިނަ ވާހަކަތަކެއް ހިމެނިފައިވާނެއެވެ