24 ނޮވެންބަރު 2017 | ހުކުރު | 11 ނޮރަ

ވީޑިއޯމަގޭ ރިޕޯޓް: ގެންނަން މިއުޅެނީ ހަމަ ހަގީގަތުގައި ވެސް ބަޢާވާތެއްބާ؟

2017-07-17 09:39

379

މި ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ މުހިއްމު ނުކުތާތަކުގެ ތެރޭގައި ރައްޔިތުންެ ވޯޓުން އިންތިހާބު ކުރާ މީހަކު ދުރުކުރެވެން ޖެހޭނީ ރައްޔިތުންގެ ވޯޓަކުން ކަމާއި ރައްޔިތުންގެ ވޯޓުން އިންތިހާބުކުރާ މީހަކު ރައްޔިތުންގެ ވޯޓުން ނޫންގޮތަކަށް ދުރުކުރުމަކީ ބަޢާވާތުގެ ސިފައެއް ކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.