20 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | ބުދަ | އުތުރަ 14

ވީޑިއޯމަގޭ ރިޕޯޓް: ގެންނަން މިއުޅެނީ ހަމަ ހަގީގަތުގައި ވެސް ބަޢާވާތެއްބާ؟

2017-07-17 09:39

264

މި ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ މުހިއްމު ނުކުތާތަކުގެ ތެރޭގައި ރައްޔިތުންެ ވޯޓުން އިންތިހާބު ކުރާ މީހަކު ދުރުކުރެވެން ޖެހޭނީ ރައްޔިތުންގެ ވޯޓަކުން ކަމާއި ރައްޔިތުންގެ ވޯޓުން އިންތިހާބުކުރާ މީހަކު ރައްޔިތުންގެ ވޯޓުން ނޫންގޮތަކަށް ދުރުކުރުމަކީ ބަޢާވާތުގެ ސިފައެއް ކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.