19 ފެބުރުއަރީ 2018 | ހޯމަ | ހިޔަވިހާ 6

ވީޑިއޯމަގޭ ރިޕޯޓް: ގެންނަން މިއުޅެނީ ހަމަ ހަގީގަތުގައި ވެސް ބަޢާވާތެއްބާ؟

2017-07-17 09:39

595

މި ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ މުހިއްމު ނުކުތާތަކުގެ ތެރޭގައި ރައްޔިތުންެ ވޯޓުން އިންތިހާބު ކުރާ މީހަކު ދުރުކުރެވެން ޖެހޭނީ ރައްޔިތުންގެ ވޯޓަކުން ކަމާއި ރައްޔިތުންގެ ވޯޓުން އިންތިހާބުކުރާ މީހަކު ރައްޔިތުންގެ ވޯޓުން ނޫންގޮތަކަށް ދުރުކުރުމަކީ ބަޢާވާތުގެ ސިފައެއް ކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.