24 ނޮވެންބަރު 2017 | ހުކުރު | 11 ނޮރަ

ވީޑިއޯރިޕޯޓް: ރައީސް ނަޝީދަށް އިއްވީ ފަނޑިޔާރަކު ލިޔުއްވި ހުކުމެއް ނޫން، ހުކުމް ލިޔުނު މީހާ އެނގޭ: އަދީބު

2017-07-16 13:53

600

ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓް ކުރި ހުކުމުގައި އޮތީ 10 އަހަރު، ތިން އަހަރު ފަހުން ތަންފީޒް ކުރާ ގޮތަށް ކަމަށާއި، ހުކުމަށް ބަދަލު ގެނައީ ކޮންފަތާކުން އަންގައިގެން ކޮން ފަރާތަކުން ކަން އެނގޭ ކަމަށް އަދީބުގެ ސިޓީގައި ބުނެފައިވެއެވެ. ޝަރުއީ ދާއިރާއަށް ނުފޫޒު ފޯރުވިކަން ސާބިތުވާނޭ ހެކި އެބަހުރި ކަމަށްވެސް ބުނެފައިވެއެވެ.