19 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 13 އުތުރަ
09 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:17
މަޣްރިބް 18:06
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:44

ވީޑިއޯފަލަސުރުޚީ: ޑރ ޝައިނީއާ ގުޅޭ ގޮތުން ދެކެވޭ ވާހަކަތައް ތަހުގީގު ކުރަންޖެހޭ: ރުކުމާ

2017-07-02 13:29

2774

މިއީ ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމުގައި ޖޫން 27 ވަނަ ދުވަހު މުހައްމަދު އަބްދުލް ކަރީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅެވެ.