19 ފެބުރުއަރީ 2019 | އަންގާރަ | 06 ހިޔަވިހާ
14 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34

ވީޑިއޯ60މިނެޓް:އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ޕާޓީގައި އަޅުގަނޑުމެން ފެންވަރުގެ މީހުން ގަނެލެވޭވަރުގެ ފައިސާއެއް ނެތް

2017-07-02 09:25

4350

މިއީ ރާޢްޖެޓީވީގެ 60 މިނިޓްސް ޕްރޮގްރާމުގައި ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އައްސަދު ދެއްވި އިންޓަރވިއުއެކެވެ. އައްސަދު ވިދާޅުވީ ދެ މިލިއަނަކުން ތިން މިލިއަނަކުން މީހުންނެއް ނުގަނެވޭނެ ކަމަށެވެ. އެކަން އެގޮތަށް ކުރަން މަސައްކަތް ނުކުރުމަށް އައްސަދު ވިދާޅުވިއެވެ. އެބޭފުޅުންނަކީ އެއަށްވުރެ މާ އަގުބޮޑު މީހުން ކަމަށާއި، އެބޭފުޅުން ގަންނަން ބޭނުންނަމަ އެއަށްވުރެ މާގިނަ ފައިސާ އެއްކޮށްފަ ނޫނީ ގުޅައިގެން ވެސް ނުވާނެ ކަމަށެވެ.