24 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޯމަ | 04 އަތަ
14 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:02
އަސްރު 15:07
މަޣްރިބް 18:03
އިޝާ 19:14

ވީޑިއޯ60މިނެޓް:އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ޕާޓީގައި އަޅުގަނޑުމެން ފެންވަރުގެ މީހުން ގަނެލެވޭވަރުގެ ފައިސާއެއް ނެތް

2017-07-02 09:25

3380

މިއީ ރާޢްޖެޓީވީގެ 60 މިނިޓްސް ޕްރޮގްރާމުގައި ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އައްސަދު ދެއްވި އިންޓަރވިއުއެކެވެ. އައްސަދު ވިދާޅުވީ ދެ މިލިއަނަކުން ތިން މިލިއަނަކުން މީހުންނެއް ނުގަނެވޭނެ ކަމަށެވެ. އެކަން އެގޮތަށް ކުރަން މަސައްކަތް ނުކުރުމަށް އައްސަދު ވިދާޅުވިއެވެ. އެބޭފުޅުންނަކީ އެއަށްވުރެ މާ އަގުބޮޑު މީހުން ކަމަށާއި، އެބޭފުޅުން ގަންނަން ބޭނުންނަމަ އެއަށްވުރެ މާގިނަ ފައިސާ އެއްކޮށްފަ ނޫނީ ގުޅައިގެން ވެސް ނުވާނެ ކަމަށެވެ.