23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ | 03 އަތަ
13 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:15
މަޣްރިބް 18:04
އަސްރު 15:07
މެންދުރު 12:03
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

ވީޑިއޯމައުމޫން ފައުންޑޭޝަންގެ އިޙްޔާ ޕްރޮގްރާމް

2017-06-22 02:05

2386

މައުމޫން ފައުންޑޭޝަންއިން ރަމަޟާން މަހުގެ ރޭތަށް އިޙްޔާކުރުމުގެ ގޮތުން، ރަމަޟާން މަހުގެ 27 ވިލޭރޭ ބޭއްވި ޕްރޮގްރާމްގައި ރައީސް މައުމޫން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު