19 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 13 އުތުރަ
09 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:17
މަޣްރިބް 18:06
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:44

ވީޑިއޯރައީސް މައުމޫން އެނބުރި ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުން

2017-06-15 03:09

3041

ރައީސް މައުމޫން އެނބުރި ރާއްޖެ އައުމަށްފަހު ނޫސްވެރިންނަށް ދެއްވި އިންޓަވިއު