17 ފެބުރުއަރީ 2019 | އާދީއްތަ | 05 ހިޔަވިހާ
12 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:35
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:41
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:19
ފަތިސް 05:06

ވީޑިއޯރައީސް މައުމޫން އެނބުރި ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުން

2017-06-15 03:09

4079

ރައީސް މައުމޫން އެނބުރި ރާއްޖެ އައުމަށްފަހު ނޫސްވެރިންނަށް ދެއްވި އިންޓަވިއު