18 ނޮވެންބަރު 2018 | އާދީއްތަ | 06 ނޮރަ
10 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:06

ވީޑިއޯރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދައިރާގެ މެމްބަރު އަޙުމަދު މަޚްލޫފު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު

2017-06-10 06:15

4730

ޖޫން 9، 2017، ގައި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އެމްޑީޕީ ހަރުގޭގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު މަޙްލޫފް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު