19 ފެބުރުއަރީ 2019 | އަންގާރަ | 06 ހިޔަވިހާ
14 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:34
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:40
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:18
ފަތިސް 05:06

ވީޑިއޯމަގޭ ރިޕޯޓް: ބްރިޖެއް އަޅައިގެން ސިންގަޕޫރަށް ވާން އުޅޭ ރާއްޖެ!

2017-06-04 15:08

4986

2008 ވަނަ އަހަރުގެ "މޫން ބޭ މެރީނާ"އެއްގެ ވާހަކައެއް އޭރުގެ ސަރުކާރުން ދެއްކެވިއެވެ.