23 އޭޕުރިލް 2019 | އަންގާރަ | 03 ބުރުނު
16 ޝަޢުބާން 1440
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:56
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:21
މަޣްރިބް 18:13
ޢިޝާ 19:27

ވީޑިއޯމަގޭ ރިޕޯޓް: ބްރިޖެއް އަޅައިގެން ސިންގަޕޫރަށް ވާން އުޅޭ ރާއްޖެ!

2017-06-04 15:08

5374

2008 ވަނަ އަހަރުގެ "މޫން ބޭ މެރީނާ"އެއްގެ ވާހަކައެއް އޭރުގެ ސަރުކާރުން ދެއްކެވިއެވެ.