10 ޑިސެންބަރު 2018 | ހޯމަ | 02 މުލަ
03 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1440
އިޝާ 19:14
މަޣްރިބް 17:57
އަސްރު 15:23
މެންދުރު 12:03
އިރުއަރާ 06:00
ފަތިސް 04:43

ވީޑިއޯމަގޭ ރިޕޯޓް: ބްރިޖެއް އަޅައިގެން ސިންގަޕޫރަށް ވާން އުޅޭ ރާއްޖެ!

2017-06-04 15:08

4623

2008 ވަނަ އަހަރުގެ "މޫން ބޭ މެރީނާ"އެއްގެ ވާހަކައެއް އޭރުގެ ސަރުކާރުން ދެއްކެވިއެވެ.