23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ | 03 އަތަ
13 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:07
މަޣްރިބް 18:04
އިޝާ 19:15

ވީޑިއޯމަގޭ ރިޕޯޓް: ބްރިޖެއް އަޅައިގެން ސިންގަޕޫރަށް ވާން އުޅޭ ރާއްޖެ!

2017-06-04 15:08

4155

2008 ވަނަ އަހަރުގެ "މޫން ބޭ މެރީނާ"އެއްގެ ވާހަކައެއް އޭރުގެ ސަރުކާރުން ދެއްކެވިއެވެ.