23 ޖެނުއަރީ 2019 | ބުދަ | 05 ހުވަން
17 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
އިޝާ 19:33
މަޣްރިބް 18:17
އަސްރު 15:41
މެންދުރު 12:22
އިރުއަރާ 06:18
ފަތިސް 05:03

ވީޑިއޯރޯދަ ޚާއްސަ: ސައްތަކިލޯ - އެޕިސޯޑް01

2017-05-31 16:21

5775

މިއީ މި ރަމަޟާން މަހު ރާއްޖެޓީވީން ގެނެސްދޭ ޚާއްސަ ޕްރޮގްރާމްއެކެއެވެ. މި ޕްރޮގްރާމް އަންނާނީ ކޮންމެ ހޮނިހިރު ދުވަހުއެއްގެ ރޭގަނޑު 10:20 ގައެވެ.