20 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި | 14 އުތުރަ
10 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:16
މަޣްރިބް 18:05
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

ވީޑިއޯއެމްޑީޕީ، އައްޑޫ ސިޓީ، ހިތަދޫ ޖަލްސާ – މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޝާހިދު

2017-05-03 07:31

4214

"ލާމަރުކަޒީ ރާއްޖެ" ނަމުގައި އެމްޑީޕީން އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ އެމްޑީޕީ ހަރުގޭގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވީ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ލިބުނު ކުޑަ ދުވަށް ކޮޅުގެ ތެރޭގައި ރައްޔިތުންގެ ބާރުވެރިކަމާއި އެކު ސިޓީ ކައުންސިލަށް ފުރިހަމަ ޒިންމާ އަދާކުރެވުނު ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިއަދު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުން ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމް ހިލާލައިވާ ކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ. އައްޑޫ ސިޓީގައި މިހާރު ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫއުތަށް ކުރިއަށް ނުދާކަން ފާހަގަކުރަމުން ޝާހިދު ވިދާޅުވީ އައްޑޫގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް ބަލާލުމުން މިހާރު ވެސް ފެންނަނީ ރައީސް ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި ސިޓީ ކައުންސިލުން އައްޑޫގެ ތަރައްޤީއަށް ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކެއް ކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ.