23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ | 03 އަތަ
13 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:15
މަޣްރިބް 18:04
އަސްރު 15:07
މެންދުރު 12:03
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

ވީޑިއޯއެމްޑީޕީން ހުޅުމީދޫގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ރައީސް ޝާހިދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު

2017-05-02 06:30

3056

އައްޑޫ ސިޓީން ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން އައްޑޫ ސިޓީ ހުޅުމީދޫގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވީ މިހާރު ރާއްޖޭގައި އަމަލު ކުރަމުންދާ ގާނޫނުއަސާސީން މަސައްކަތްތެރިންގެ ހައްގުތައް ވަރަށް ފުރިހަމަ އަށް ހިމާޔަތް ކޮށްދީފައިވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ގާނޫނުއަސާސީން މަސައްކަތްތެރިންނަށް ކަށަވަރު ކޮށްދީފައިވާ އެ ހައްގުތައް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ނިގުޅައިގަނެފައިވާ ކަމަށް އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން ސަރުކާރަށް ތާއީދު ނުކުރާ މީހުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާއި އަދި ވަޒީފާގައި ދެމިހުންނަން ބޭނުންވާ ނަމަ ސަރުކާރު ހިންގާ ޕާޓީ އަށް ސޮއި ކުރުމަށް މަޖުބޫރު ކުރަމުންދާ ކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ.