17 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޮނިހިރު | 04 ނޮރަ
09 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:06
މަޣްރިބް 17:51
އަސްރު 15:15
މެންދުރު 11:55
އިރުއަރާ 05:51
ފަތިސް 04:36

ވީޑިއޯއެމްޑީޕީން ހުޅުމީދޫގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ޕާޓީގެ ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހިމް ދީދީ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު

2017-05-02 05:37

4616

ޑރ. ޑީޑީގެ ވާހަކައިގައި ވަނީ ޖަލްސާ ބޭއްވުމަށް ހުޅުމީދޫއިން ސަރުކާރުގެ އިމާރާތެއް ނުލިބުނުކަން ފާހަގަކުރައްވާފަ އެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުން އެންމެ އިމާރަތެއް ނުދިންނަމަށްވެސް ކޮންމެ ތަނެއްގައިވެސް ޖަލްސާ ކުރިއަށްގެންދަވާނެ ކަމަށެވެ. އޭގެއިތުރުން ޑރ. ޑީޑީ ވަނީ ސަރުކާރުގެ ކެނޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުދެން ނުޖެހޭ ސަބަބުތައް ފާހަގަކުރައްވާފަ އެވެ.