21 ޖެނުއަރީ 2019 | ހޯމަ | 04 ހުވަން
15 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
ފަތިސް 05:03
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:21
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:17
އިޝާ 19:32

ވީޑިއޯއެމްޑީޕީން ހުޅުމީދޫގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ޕާޓީގެ ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހިމް ދީދީ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު

2017-05-02 05:37

5090

ޑރ. ޑީޑީގެ ވާހަކައިގައި ވަނީ ޖަލްސާ ބޭއްވުމަށް ހުޅުމީދޫއިން ސަރުކާރުގެ އިމާރާތެއް ނުލިބުނުކަން ފާހަގަކުރައްވާފަ އެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުން އެންމެ އިމާރަތެއް ނުދިންނަމަށްވެސް ކޮންމެ ތަނެއްގައިވެސް ޖަލްސާ ކުރިއަށްގެންދަވާނެ ކަމަށެވެ. އޭގެއިތުރުން ޑރ. ޑީޑީ ވަނީ ސަރުކާރުގެ ކެނޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުދެން ނުޖެހޭ ސަބަބުތައް ފާހަގަކުރައްވާފަ އެވެ.