25 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އަންގާރަ | 05 އަތަ
15 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:14
މަޣްރިބް 18:03
އަސްރު 15:07
މެންދުރު 12:02
އިރުއަރާ 05:53
ފަތިސް 04:42

ވީޑިއޯއެމްޑީޕީން ހުޅުމީދޫގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ޖޭޕީގެ މެމްބަރު އިމާދު ސޯލިހު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު

2017-05-02 05:08

2344

އިމާދު ސޯލިހުގެ ވާހަކައިގައި ވަނީ، މަރާލެވުނު ލިޔުންތެރިޔާ ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރާއި ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަދައްކަވާފަ އެވެ. އެގޮތުން އިމާދު ސޯލިހު ވިދާޅުވިގޮތުގައި ޔާމީން ރަޝީދަށް އިންސާފު ހޯދައިދިނުމަށް އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތެއް ނުކުރެ އެވެ. އޭގެއިތުރުން ޔާމީން ރަޝީދު މަރާލެވިފައިވަނީ ސިޑި ގޮޅީގައިކަމަށް ގަބޫލުނުކުރައްވާކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.