23 މާރޗް 2019 | ހޮނިހިރު | 13 ފަސްބަދުރުވަ
16 ރަޖަބު 1440
އިޝާ 19:29
މަޣްރިބް 18:18
އަސްރު 15:20
މެންދުރު 12:17
އިރުއަރާ 06:08
ފަތިސް 04:57

ވީޑިއޯޕީޕީއެމް މައުމޫން ފެކްޝަންގެ ނައިބު ލީޑަރު އައިމިނަތު ނާދިރާ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު

2017-04-30 13:26

6855

ނާދިރާ ވިދާޅުވީ، މި ސަރުކާރު ގެނައީ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަ، ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ލާބަޔާ މަންފާ ހޯދޭނެ ފުރުސަތުތައް ހޯދާދިނުމަށް ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެކަން ވެގެންދާ މަންޒަރެއް ނުފެންނަ ކަމަށެވެ.