18 ޖެނުއަރީ 2019 | ހުކުރު | 13 އުތުރަހަޅަ
12 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
އިޝާ 19:31
މަޣްރިބް 18:15
އަސްރު 15:40
މެންދުރު 12:20
އިރުއަރާ 06:17
ފަތިސް 05:02

ވީޑިއޯޕީޕީއެމް މައުމޫން ފެކްޝަންގެ ނައިބު ލީޑަރު އައިމިނަތު ނާދިރާ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު

2017-04-30 13:26

6464

ނާދިރާ ވިދާޅުވީ، މި ސަރުކާރު ގެނައީ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަ، ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ލާބަޔާ މަންފާ ހޯދޭނެ ފުރުސަތުތައް ހޯދާދިނުމަށް ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެކަން ވެގެންދާ މަންޒަރެއް ނުފެންނަ ކަމަށެވެ.