26 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 06 އަތަ
16 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:13
މަޣްރިބް 18:02
އަސްރު 15:07
މެންދުރު 12:02
އިރުއަރާ 05:53
ފަތިސް 04:42

ވީޑިއޯޕީޕީއެމް މައުމޫން ފެކްޝަންގެ ނައިބު ލީޑަރު އައިމިނަތު ނާދިރާ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު

2017-04-30 13:26

5706

ނާދިރާ ވިދާޅުވީ، މި ސަރުކާރު ގެނައީ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަ، ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ލާބަޔާ މަންފާ ހޯދޭނެ ފުރުސަތުތައް ހޯދާދިނުމަށް ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެކަން ވެގެންދާ މަންޒަރެއް ނުފެންނަ ކަމަށެވެ.