14 ނޮވެންބަރު 2018 | ބުދަ | 02 ނޮރަ
06 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:05
މަޣްރިބް 17:50
އަސްރު 15:14
މެންދުރު 11:54
އިރުއަރާ 05:51
ފަތިސް 04:36

ވީޑިއޯޕީޕީއެމް މައުމޫން ފެކްޝަންގެ ނައިބު ލީޑަރު އައިމިނަތު ނާދިރާ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު

2017-04-30 13:26

5915

ނާދިރާ ވިދާޅުވީ، މި ސަރުކާރު ގެނައީ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަ، ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ލާބަޔާ މަންފާ ހޯދޭނެ ފުރުސަތުތައް ހޯދާދިނުމަށް ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެކަން ވެގެންދާ މަންޒަރެއް ނުފެންނަ ކަމަށެވެ.