18 ޖެނުއަރީ 2019 | ހުކުރު | 13 އުތުރަހަޅަ
12 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
އިޝާ 19:31
މަޣްރިބް 18:15
އަސްރު 15:40
މެންދުރު 12:20
އިރުއަރާ 06:17
ފަތިސް 05:02

ވީޑިއޯނ. މިލަދޫގައި އެމްޑީޕީން ބޭއްވި ޖަލްސާގައި މެމްބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު

2017-04-28 07:33

2765

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އަންނަ މެއި މަހުގެ ހަ ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ނިންމާފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބުގެ އެމްޑީޕީ ކެމްޕެއިން ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ނ. މިލަދޫގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި ހާއްސަ ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ރޮޒައިނާ ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކެއްގެ ލީޑަރުން ރައީސް ނަޝީދު މިނިވަން ކުރުމަށް ބޭނުންވެލައްވާކަމަށްވާނަމަ އެކަމަށްއެދި ސިޓީއަކުން ރައީސް ޔާމީންއަށް ދަންނަވާ އަދި ރައީސް ނަޝީދު މިނިވަން ކުރެވޭފަދަ މަގަކަށް ދިއުމަށް ބޭނުންވާ ގާނޫނުތައް އިސްލާހު ކުރުމުން ރައީސް ނަޝީދު މިނިވަން ކުރެވިދާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވާއިރު، ރައީސް ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ހިންގާފައިވާ ޝަރީއަތަކީ ގާނޫނާ އެއްގޮތަށް ހިންގާފައިވާ ޝަރީއަތެއް ނޫން ކަމަށެވެ.