20 ޖެނުއަރީ 2019 | އާދީއްތަ | 02 ހުވަން
14 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
ފަތިސް 05:02
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:21
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:16
އިޝާ 19:32

ވީޑިއޯމ. ކުނޫޒުގައި ޑރ މައުސޫމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު

2017-04-27 19:11

4345

މިއީ މ. ކުނޫޒުގައި ބުދަ ދުވަހުގެރޭ ޑރ މައުސޫމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅެއެވެ.