26 އޭޕުރިލް 2019 | ހުކުރު | 05 ބުރުނު
19 ޝަޢުބާން 1440
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:21
މަޣްރިބް 18:13
ޢިޝާ 19:27

ވީޑިއޯމ. ކުނޫޒުގައި ޑރ މައުސޫމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު

2017-04-27 19:11

5008

މިއީ މ. ކުނޫޒުގައި ބުދަ ދުވަހުގެރޭ ޑރ މައުސޫމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅެއެވެ.