17 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޮނިހިރު | 04 ނޮރަ
09 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:06
މަޣްރިބް 17:51
އަސްރު 15:15
މެންދުރު 11:55
އިރުއަރާ 05:51
ފަތިސް 04:36

ވީޑިއޯރިޕޯޓް: "ގަބޫލެއް ނުކުރެވޭ ޔާމީނު މަރުވިކަމަށް، ހީވަނީ ހަމަ ދެންމެވެސް ގެއަށް ވަދެދާނެއޭ"

2017-04-27 16:31

7949

ޔާމީނަށް އިންސާފު ހޯދުމަށް މިކުރާ މަސައްކަތް ކާމިޔާބު ވާނެ ކަމަށް އުންމީދު ނުރާކަމަށް ޔާމީން މަންމަ ބުންޏެވެ. ޔާމީން އެންމެ ފަހުން އޭނާގެ މަންމަ އަށް ފެނުނި ހޮނިހިރު ދުވަހު 06:30 ގައެވެ. އެރޭ ނުގުޅީ ޔާމީން ގޭގަ އޮތް ކަމަށް ހީކޮށް ކަމަށް ޔާމީން މަންމަ ބުނެއެވެ.