18 ފެބުރުއަރީ 2019 | ހޯމަ | 05 ހިޔަވިހާ
13 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:34
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:40
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:19
ފަތިސް 05:06

ވީޑިއޯރިޕޯޓް: ޔާމީނުގެ މަރާއެކު ސިހުމާއި ބިރުވެރިކަން!

2017-04-24 16:34

3503

ޔާމީން ހިނގާފައި ދިޔައީ ލޯބިވެރިޔާއާ ވާހަކަ ދައްކަމުންނެވެ. އޭނާ ދިޔައީ އޮފީހުން ނުކުމެގެން ގެއަށް ދިއުމަށް ހިނގާފައެވެ. މި މައްސަލައިގައި މީހަކު ހައްޔަރެއް ނުކުރެއެވެ.