15 ޑިސެންބަރު 2018 | ހޮނިހިރު | 06 މުލަ
08 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1440
ފަތިސް 04:46
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:05
އަސްރު 15:25
މަޣްރިބް 17:59
އިޝާ 19:17

ވީޑިއޯރިޕޯޓް: ޔާމީނުގެ މަރާއެކު ސިހުމާއި ބިރުވެރިކަން!

2017-04-24 16:34

3163

ޔާމީން ހިނގާފައި ދިޔައީ ލޯބިވެރިޔާއާ ވާހަކަ ދައްކަމުންނެވެ. އޭނާ ދިޔައީ އޮފީހުން ނުކުމެގެން ގެއަށް ދިއުމަށް ހިނގާފައެވެ. މި މައްސަލައިގައި މީހަކު ހައްޔަރެއް ނުކުރެއެވެ.