23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ | 04 އަތަ
13 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:07
މަޣްރިބް 18:04
އިޝާ 19:15

ވީޑިއޯރިޕޯޓް: 42 މިވީ ކޮންކަހަލަ އަދަދަކަށް؟

2017-04-23 05:05

3389

މަޖިލީހުގެ ރައީސް ވަކި ކުރަން ހުށަހަޅަން ޖެހެނީ 42 ސޮޔާއެކުއެވެ. އެމްޑީޕީ އުފެދުނީ 42 ސޮޔާއެކުއެވެ. ޖަޕާނު މީހުން ބުނަނީ މިއަދަދު ރަމްޒުކޮށްދެނީ މަރު ކަމަށެވެ.