18 ޖެނުއަރީ 2019 | ހުކުރު | 13 އުތުރަހަޅަ
12 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
އިޝާ 19:31
މަޣްރިބް 18:15
އަސްރު 15:40
މެންދުރު 12:20
އިރުއަރާ 06:17
ފަތިސް 05:02

ވީޑިއޯވީޑިއޯ: ފަލަސުރުހީ - ޓްރާންސްޕޭރެންސީ މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން އަހުމަދު ތޮލާލް އަދި މުހައްމަދު ރަޝީދު

2018-11-26 09:48

400