18 ޖެނުއަރީ 2019 | ހުކުރު | 13 އުތުރަހަޅަ
12 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
އިޝާ 19:31
މަޣްރިބް 18:15
އަސްރު 15:40
މެންދުރު 12:20
އިރުއަރާ 06:17
ފަތިސް 05:02

ވީޑިއޯޕީޕީއެމްގެ ސަބަބުން ބަޔަކު ހީނަރުވެގެން ދިއުމަކީ ޕީޕީއެމްގެ ކުށެއް ނޫން

2017-03-02 13:36

4060

މިއީ ޕީޕީއެމް އަށް އަލަށް ގުޅުނު މެމްބަރުންގެ މެމްބަރޝިޕް ފޯމް ހަވާލުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ޔާމީން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅެއެވެ. ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވީ، ޕީޕީއެމް ވަރުގަދަކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާއިން އެހެން ބަޔަކު ހީނަރުވެގެން ދިއުމަކީ ޕީޕީއެމްގެ ކުށެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މިކަންކަމުގެ ފަރުވާ އޮންނާނެ ކަމަށާއި، އެގޮތުން ލޯ ކަރާނަމަ ފިޔާތޮށިކުލައަށް ބަލަންޏާ އެކުލައަށްވެސް ލޯ ހޭނިގެންދާނެކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ގޭހުގެ ސަބަބުން ބަނޑަށް އުދަގޫވެ މޭކަރާ ގޮތްވާނަމަ ޑޮކްޓަރުން އެއްމެ ގިނައިންދޭ އެއްބޭހަކީ ޑައިޖިން ފުޅިއެއް ކަމަށާއި، އޭގައި ހުންނަނީވެސް ފިޔާތޮށި ކުލަ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ރައީސް ޔާމީން ވަނީ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާފައެވެ.