އައްޑޫގެ މަސްވެރިން މުޒާހަރާ ހުއްޓާނުލައި ކުރިއަށްގެންދާތާ 4 ދުވަސް

24 ޖޫން 2024 | ހޯމަ 20:35
-
964
އައްޑޫސިޓީގެ މަސްވެރިންނަށް ސަރުކާރުން ދޭން ޖެހޭ ފައިސާ ނުދޭތީ ހުކުރު ދުވަހުން ފެށިގެން ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާ ހުއްޓާނުލައި ކުރިއަށްގެންދަން ނިންމައިފިއެވެ.
އައްޑޫސިޓީ މަރަދޫ ރައްޔިތުން ވަނީ މަސްވެރިންގެ ދިފާއުގައި ނުކުމެފައި - ފޮޓޯ: އައްޑޫ-އެކްސް-ފައިލްސް / ޓްވިޓަރ
އައްޑޫސިޓީ މަރަދޫ ރައްޔިތުން ވަނީ މަސްވެރިންގެ ދިފާއުގައި ނުކުމެފައި - ފޮޓޯ: އައްޑޫ-އެކްސް-ފައިލްސް / ޓްވިޓަރ
އައްޑޫސިޓީ މަރަދޫ ރައްޔިތުން ވަނީ މަސްވެރިންގެ ދިފާއުގައި ނުކުމެފައި - ފޮޓޯ: އައްޑޫ-އެކްސް-ފައިލްސް / ޓްވިޓަރ
އައްޑޫގައި މުޒާހަރާ ކުރާ މަސްވެރިން ބުނަމުން އަންނަނީ އެމީހުން މިފްކޯ އަށް ކިރާ މަހަށް ފައިސާ ނުލިބި ގިނަ ދުވަސްވުމުން އެ މީހުންގެ އާއިލާތައް ތިބީ ވަރަށް ދަތި ހާލުގައި ކަމަށް - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
މިފްކޯގެ މި އިންޒާރާ ގުޅިގެން އިހްތިޖާޖުގައި ބައިވެރިން ބުނެފައިވަނީ މިފްކޯ އިން ސަސްޕެންޑް ކުރިއަސް އިހުތިޖާޖު ކުރިއަށްގެންދާނެ ކަމަށް - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
މިފްކޯ އިން ވަނީ މަސްވެރިން މުޒާހަރާ ކުރަމުންދާ ސަރަހައްދުގައި ހުރި ފިޝަރީޒް ކޮމްޕްލެކްސްގެ މަސައްކަތައް ހުރަސް އަޅާނަމަ އެކަމުގައި ބައިވެރިވާ އޮޑިފަހަރުން މަސް ގަތުން ތިން މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ހުއްޓާލާނެ ކަމަށް ބުނެ އިންޒާރު ދީފައި - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
މަސްވެރިންގެ މުޒާހަރާއާ ގުޅިގެން އާދިއްތަ ދުވަހު މިފްކޯ އިން ވަނީ މަސްވެރިންނަށް އިންޒާރު ދީފައި - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
އާދިއްތަ ދުވަހުގެރޭ މުޒާހަރާގައި ބައިވެރިވާ ކެޔޮޅުން މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހު ނިންމީ، ސަރުކާރުން މަސްވެރިންގެ ޑިމާންޑްތަކަށް އިޖާބަދެންދެން މަސްވެރިން ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
އައްޑޫސިޓީގެ މަސްވެރިންނަށް ސަރުކާރުން ދޭން ޖެހޭ ފައިސާ ނުދޭތީ މުޒާހަރާކުރަން ފަށާފައި ވަނީ ހުކުރު ދުވަހު - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ