އައްޑޫގައި މަސްވެރިން ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާ

23 ޖޫން 2024 | އާދީއްތަ 17:54
-
1145
އައްޑޫ ސިޓީ ހުޅުމީދޫގައި ހުންނަ މިފްކޯގެ ފެކްޓަރީއަށް މަސްވެރިން ކިރި މަހަށް ފައިސާ ނުދީ މިލިއަނުން ފައިސާ ހިފަހައްޓާފައިވާ މައްސަލައިގައި މަސްވެރިން މުޒާހަރާ ކުރަން ފަށާފައިވަނީ ހުކުރު ދުވަހުއެވެ.
އައްޑޫ މަސްވެރިންގެ މުޒާހަރާގައި ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވެފައިވޭ - ފޮޓޯ: ކެޔޮޅަގެ ދިޔެ / ޓްވިޓަރ
އައްޑޫ މަސްވެރިންގެ މުޒާހަރާގައި ތިބި މަސްވެރިން - ފޮޓޯ: ކެޔޮޅަގެ ދިޔެ / ޓްވިޓަރ
އައްޑޫގެ މަސްވެރިންގެ ކޮމްޕްލެކްސްގައި މަސްވެރިން ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
އައްޑޫގެ މަސްވެރިންގެ ކޮމްޕްލެކްސްގައި މަސްވެރިން ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
އައްޑޫގެ މަސްވެރިންގެ ކޮމްޕްލެކްސްގައި މަސްވެރިން ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
އައްޑޫގެ މަސްވެރިންގެ ކޮމްޕްލެކްސްގައި މަސްވެރިން ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
އައްޑޫގެ މަސްވެރިންގެ ކޮމްޕްލެކްސްގައި މަސްވެރިން ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
އައްޑޫގެ މަސްވެރިންގެ ކޮމްޕްލެކްސްގައި މަސްވެރިން ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
އައްޑޫގެ މަސްވެރިންގެ ކޮމްޕްލެކްސްގައި މަސްވެރިން ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
އައްޑޫގެ މަސްވެރިންގެ ކޮމްޕްލެކްސްގައި މަސްވެރިން ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
އައްޑޫގެ މަސްވެރިންގެ ކޮމްޕްލެކްސްގައި މަސްވެރިން ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ