އަޟްހާ ޢީދު 1445 - ބ. ކަމަދޫގައި ބޭއްވި ޢީދު ސައިގެ ތެރެއިން

17 ޖޫން 2024 | ހޯމަ 16:40
-
1070
1445 ވަނަ އަހަރުގެ އަޟްހާ ޢީދު ދުވަހު ބ އަތޮޅު ކަމަދޫ ރައްޔިތުން ވަނީ ޢީދުގެ އުފަލުގައި ބާއްވަމުންދާ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ހެނދުނުގެ ސައެއް ބާއްވާފައެވެ.
އަޟްހާ ޢީދު 1445 - ބ. ކަމަދޫ ރައްޔިތުން އަޟްހާ ޢީދުގެ އުފަލުގައި ބާއްވަމުންދާ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޢީދު ދުވަހުގެ ހެނދުނު ބޭއްވި ސައިގައި ރަށުގެ ގިނަ ރައްޔިތުންނާއި ރަށަށް ޒިޔާރަތްކުރި މީހުން ވެސް ވަނީ ބައިވެރިވެފައި - ފޮޓޯ: ކަމަދޫ އީދު 1445 / ފޭސްބުކް
އަޟްހާ ޢީދު 1445 - ބ. ކަމަދޫ ރައްޔިތުން އަޟްހާ ޢީދުގެ އުފަލުގައި ބާއްވަމުންދާ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޢީދު ދުވަހުގެ ހެނދުނު ބޭއްވި ސައިގައި ރަށުގެ ގިނަ ރައްޔިތުންނާއި ރަށަށް ޒިޔާރަތްކުރި މީހުން ވެސް ވަނީ ބައިވެރިވެފައި - ފޮޓޯ: ކަމަދޫ އީދު 1445 / ފޭސްބުކް
އަޟްހާ ޢީދު 1445 - ބ. ކަމަދޫ ރައްޔިތުން އަޟްހާ ޢީދުގެ އުފަލުގައި ބާއްވަމުންދާ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޢީދު ދުވަހުގެ ހެނދުނު ބޭއްވި ސައިގައި ރަށުގެ ގިނަ ރައްޔިތުންނާއި ރަށަށް ޒިޔާރަތްކުރި މީހުން ވެސް ވަނީ ބައިވެރިވެފައި - ފޮޓޯ: ކަމަދޫ އީދު 1445 / ފޭސްބުކް
އަޟްހާ ޢީދު 1445 - ބ. ކަމަދޫ ރައްޔިތުން އަޟްހާ ޢީދުގެ އުފަލުގައި ބާއްވަމުންދާ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޢީދު ދުވަހުގެ ހެނދުނު ބޭއްވި ސައިގައި ރަށުގެ ގިނަ ރައްޔިތުންނާއި ރަށަށް ޒިޔާރަތްކުރި މީހުން ވެސް ވަނީ ބައިވެރިވެފައި - ފޮޓޯ: ކަމަދޫ އީދު 1445 / ފޭސްބުކް
އަޟްހާ ޢީދު 1445 - ބ. ކަމަދޫ ރައްޔިތުން އަޟްހާ ޢީދުގެ އުފަލުގައި ބާއްވަމުންދާ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޢީދު ދުވަހުގެ ހެނދުނު ބޭއްވި ސައިގައި ރަށުގެ ގިނަ ރައްޔިތުންނާއި ރަށަށް ޒިޔާރަތްކުރި މީހުން ވެސް ވަނީ ބައިވެރިވެފައި - ފޮޓޯ: ކަމަދޫ އީދު 1445 / ފޭސްބުކް
އަޟްހާ ޢީދު 1445 - ބ. ކަމަދޫ ރައްޔިތުން އަޟްހާ ޢީދުގެ އުފަލުގައި ބާއްވަމުންދާ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޢީދު ދުވަހުގެ ހެނދުނު ބޭއްވި ސައިގައި ރަށުގެ ގިނަ ރައްޔިތުންނާއި ރަށަށް ޒިޔާރަތްކުރި މީހުން ވެސް ވަނީ ބައިވެރިވެފައި - ފޮޓޯ: ކަމަދޫ އީދު 1445 / ފޭސްބުކް
އަޟްހާ ޢީދު 1445 - ބ. ކަމަދޫ ރައްޔިތުން އަޟްހާ ޢީދުގެ އުފަލުގައި ބާއްވަމުންދާ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޢީދު ދުވަހުގެ ހެނދުނު ބޭއްވި ސައިގައި ރަށުގެ ގިނަ ރައްޔިތުންނާއި ރަށަށް ޒިޔާރަތްކުރި މީހުން ވެސް ވަނީ ބައިވެރިވެފައި - ފޮޓޯ: ކަމަދޫ އީދު 1445 / ފޭސްބުކް
އަޟްހާ ޢީދު 1445 - ބ. ކަމަދޫ ރައްޔިތުން އަޟްހާ ޢީދުގެ އުފަލުގައި ބާއްވަމުންދާ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޢީދު ދުވަހުގެ ހެނދުނު ބޭއްވި ސައިގައި ރަށުގެ ގިނަ ރައްޔިތުންނާއި ރަށަށް ޒިޔާރަތްކުރި މީހުން ވެސް ވަނީ ބައިވެރިވެފައި - ފޮޓޯ: ކަމަދޫ އީދު 1445 / ފޭސްބުކް
އަޟްހާ ޢީދު 1445 - ބ. ކަމަދޫ ރައްޔިތުން އަޟްހާ ޢީދުގެ އުފަލުގައި ބާއްވަމުންދާ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޢީދު ދުވަހުގެ ހެނދުނު ބޭއްވި ސައިގައި ރަށުގެ ގިނަ ރައްޔިތުންނާއި ރަށަށް ޒިޔާރަތްކުރި މީހުން ވެސް ވަނީ ބައިވެރިވެފައި - ފޮޓޯ: ކަމަދޫ އީދު 1445 / ފޭސްބުކް
އަޟްހާ ޢީދު 1445 - ބ. ކަމަދޫ ރައްޔިތުން އަޟްހާ ޢީދުގެ އުފަލުގައި ބާއްވަމުންދާ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޢީދު ދުވަހުގެ ހެނދުނު ބޭއްވި ސައިގައި ރަށުގެ ގިނަ ރައްޔިތުންނާއި ރަށަށް ޒިޔާރަތްކުރި މީހުން ވެސް ވަނީ ބައިވެރިވެފައި - ފޮޓޯ: ކަމަދޫ އީދު 1445 / ފޭސްބުކް
އަޟްހާ ޢީދު 1445 - ބ. ކަމަދޫ ރައްޔިތުން އަޟްހާ ޢީދުގެ އުފަލުގައި ބާއްވަމުންދާ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޢީދު ދުވަހުގެ ހެނދުނު ބޭއްވި ސައިގައި ރަށުގެ ގިނަ ރައްޔިތުންނާއި ރަށަށް ޒިޔާރަތްކުރި މީހުން ވެސް ވަނީ ބައިވެރިވެފައި - ފޮޓޯ: ކަމަދޫ އީދު 1445 / ފޭސްބުކް
އަޟްހާ ޢީދު 1445 - ބ. ކަމަދޫ ރައްޔިތުން އަޟްހާ ޢީދުގެ އުފަލުގައި ބާއްވަމުންދާ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޢީދު ދުވަހުގެ ހެނދުނު ބޭއްވި ސައިގައި ރަށުގެ ގިނަ ރައްޔިތުންނާއި ރަށަށް ޒިޔާރަތްކުރި މީހުން ވެސް ވަނީ ބައިވެރިވެފައި - ފޮޓޯ: ކަމަދޫ އީދު 1445 / ފޭސްބުކް